Betalingsvoorwaarden

Algemeen

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de zorg die wordt verleend in de praktijk Mond en Balans door de mondhygiënist, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst en worden voor of het sluiten van de overeenkomst aan de patiënt ter beschikking gesteld.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarieven, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
  Techniek- en/of materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit maximaal de kostprijs van de geplande behandeling zijn.
 5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote tarief en het begrote bedrag aan techniek- en /of materiaalkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting.
  Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor een onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel.: (0900) 202 50 12 (betaald servicenummer).
 6. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger.
  Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

  Betalingstermijn en sancties

 7. De patiënt dient de rekening binnen 14 dagen na de nota-datum te voldoen. Binnen de praktijk wordt de voorkeur aan directe betaling (pinbetaling of contant) gegeven. De rekening wordt direct meegegeven voor het desgewenst indienen bij de zorgverzekeraar.
 8. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de notadatum heeft betaald, ontvangt de patiënt een betalingsherinnering.
 9. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na deze betalingsherinnering heeft betaald, is de patiënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. Ook is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
 10. Indien de zorgverlener een tweede en eventueel daarop een volgende betalingsherinnering stuurt, wordt de patiënt per betalingsherinnering € 3,50 aan kosten in rekening gebracht.
 11. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,- (excl. BTW).
  Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze kosten voor rekening van de patiënt.
 12. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).
 13. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot mondhygiënische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 14. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener schriftelijk instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 15. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aam de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.
 16. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.